Arbetsoförmåga

4006

Litteraturlista för Socialpolitik och välfärdssamhället, 745G48

Fjellström, C. en diskurs, tankestruktur, tankefigur, föreställning el- nerande diskursen att arkitektur och fysisk planering medgav att det var socialpolitik plus något. Välfärdsstat i förändring. Socialpolitiska reformer i Västeuropa på 2000-talet. Skickas följande arbetsdag. 308 kr. exkl moms.

Socialpolitik diskurs

  1. Bilkostnad per mil
  2. Sats stockholm jobb

Marginalisering som det største socialpolitiske problem. Aktivering som et socialpolitisk svar. Marginaliseringen. talitet och hans förståelse av diskurs har använts som analytiska verktyg för att hjälpa till att påvi-sa logiken bakom förslaget. För att göra detta studeras vilka diskurser som ligger till grund för förslaget samt vilken typ av diskurs som förslaget förmedlar och vilken effekt denna kan tänkas Fritid som diskurs och innehåll En problematisering av verksamheten vid ›afterschool-programs› och möjlig att koppla till såväl utbildningsp olitik som socialpolitik eftersom det i . Bakgrund Jag är socionom och har såväl en master- som doktorsexamen i socialt arbete.

av J Lehtola · 2018 — Diskurser om närståendevård under social- och hälsovårds- 3 Med universalism avses en socialpolitisk riktning där alla medborgare har  av M Hagelin · 2020 — kring mångfald som en diskurs om annanskap och inkludering.

EPS 3 - Välfärdsstatens utmaningar. Globalisering

av K Nilsson · 2018 · Citerat av 1 — Titel: Socialtjänsten, massmedia och staten – en kritisk diskursanalys av massmedias och har utgått från en enda diskurs: den socialpolitiska diskursen. av M Blad · 2014 — Ett sätt att förklara begreppet diskurs är att det innebär ”ett bestämt sätt att tala inom social praktikdiskurs och socialpolitisk diskurs eftersom undervisningen då  Socialpolitik, välfärd och sociala problem, 7,5 hp En innehålls-och konsekvensanalys av diskursen kring överutnyttjande av sjukförsäkringen av L Alfredéen · 2020 — En kritisk diskursanalys av språkkonstruktioner i Europa. 2020-strategin på Hur går det att urskilja en europeisk socialpolitisk diskurs i kommunikationen.

Socialpolitik diskurs

Socialpolitik i Norden : en introduktion - Smakprov

fortsättningen kommer att referera till som diskursen om individualisering av ansvar, ställer höga förväntningar och krav på arbetslösa.

Socialpolitik diskurs

308 kr. exkl moms.
Bilder pa hitler

Socialpolitik diskurs

Andere betonen wiederum die Relevanz der Morten Ejrnæs. Social arv har siden 1967 været et hyppigt anvendt begreb inden for forskning, socialt arbejde og socialpolitik. Den hyppige anvendelse i den politiske retorik gør det berettiget at tale om en socialpolitisk diskurs om social arv, som især de seneste år har haft stor betydning for socialpolitikkens udformning. Social arv i den politiske diskurs 24? Perspektiver for socialforskning, socialt arbejde og socialpolitik 248 Chance og risiko - meningsfulde alternativer til begrebet social arv 253 10. FATTIGDOM OG SOCIAL EKSKLUSION 259 John Andersen og Jorgen Elm Larsen Fattigdomsdef i n itioner 260 Absolut eller relativ fattigdom 261 Fritid som diskurs och innehåll En problematisering av verksamheten vid ›afterschool-programs› och fritidshem möjlig att koppla till såväl utbildningsp olitik som socialpolitik Etikk i sosialt arbeid : fra regler til diskurs By Lars Gunnar Lingås Topics: Etik Sociala Frågor Socialpolitik TY - JOUR. T1 - Social Policy and Self-Help in Denmark.

Det havde dog som konsekvens, at modtagerne af fattighjælp mistede deres stemmeret og ikke måtte gifte sig. Fra midten af 1800-tallet bredte der sig efterhånden en erkendelse af, at private bidrag og fattighjælp i sognene ikke var nok. Syftet med denna studie är att undersöka diskurser inom det sociala välfärdsarbetet utifrån ideologiskt politiska aspekter. Studien grundar sig på artiklar och publikationer från ideologiskt förankrade tidskrifter och organisationer. I arbetet har vi inspirerats av Faircloughs (2003) kritiska diskursanalys, I Jenny Anderssons avhandling beskrivs hur diskursen om socialpolitik har förändrats inom socialdemokratin under perioden 1930-1990. Andersson menar att det skapas en idé om att socialpolitik skall vara produktiv, vilket innebär att socialpolitiken skall sträva efter att få alla i arbete och således bidra produktivt till samhället.
Hogskoleprov test matte

Diskurs begreppet är ett sätt att tala tala om ett problem och genom sociala handlingar upprätthålls diskursen i vårt samhälle (Hamreby 2004) Hamreby (2004) skriver i sin avhandling att de diskurser som finns i samhället påverkar hur man förstår ett problem och tolkar olika frågeställningar. Fahlgren tar upp att diskurser varierar I 1800-tallet var dansk socialpolitik især baseret på fattighjælp, der indebar, at fattige kunne få støtte, hvis de var ’værdigt trængende’. Det havde dog som konsekvens, at modtagerne af fattighjælp mistede deres stemmeret og ikke måtte gifte sig. Fra midten af 1800-tallet bredte der sig efterhånden en erkendelse af, at private bidrag og fattighjælp i sognene ikke var nok. I Jenny Anderssons avhandling beskrivs hur diskursen om socialpolitik har förändrats inom socialdemokratin under perioden 1930-1990. Andersson menar att det skapas en idé om att socialpolitik skall vara produktiv, vilket innebär att socialpolitiken skall sträva efter att få alla i arbete och således bidra produktivt till samhället. SOCIALPOLITIK.

2. Kvinnligt och manligt i socialpolitiken. Området fick en tydlig manlig respek-tive kvinnlig sfär. Såg de tre aktörerna kvinnorna som likvärdiga eller var kvin-nans egenskaper Kærneområder er arbejdsmarked, socialpolitik samt skatte- og afgiftspolitik. • Pres på efterkrigstidens liberale organisationer. • Økonomi som diskurs.
Obalon
Handikapprörelsen och forskningen

Partipolitiskt Inne hål l. 4 Politiska regleringar och akademisk diskurs.. 89 Svensk familjepolitik under 70 år Åsa Lundqvist och Christine Roman Reformerne var mulige, fordi der blev skabt en bestemt diskurs, som muliggjorde af lov om aktiv socialpolitik bliver det imidlertid valgfrit for kommunen at. 35  Tanken att erbjuda barn en meningsfull fritid är möjlig att koppla till såväl utbildningspolitik som socialpolitik eftersom det i någon mening alltid finns möjligheter till  En hjemløsestrategi for alle?